Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона
Главная Контакты Карта сайта
Моя газета

 

 
{big_banner}

Хмель­ницьку об­ласну пси­хі­ат­ричну лі­кар­ню № 2, яка роз­та­шо­ва­на у се­лі Го­ро­ди­щі Ше­пе­тівсь­ко­го району, нев­довзі мо­жуть ре­ор­га­ні­зу­ва­ти

20.03.2018 14:20 Текст:  Т+   T-  

 Чи опиняться душевнохворі на вулиці після реорганізації психлікарні у Шепетівському районі?

 Хмель­ницьку об­ласну пси­хі­ат­ричну лі­кар­ню № 2, яка роз­та­шо­ва­на у се­лі Го­ро­ди­щі Ше­пе­тівсь­ко­го району, нев­довзі мо­жуть ре­ор­га­ні­зу­ва­ти, при­єд­навши до Хмель­ницької об­ласної пси­хі­ат­ричної лі­кар­ні № 3, яка роз­та­шо­ва­на у се­лі Яб­лу­нів­ка Сла­вутсь­ко­го району.

Чо­му взя­ли­ся за ре­ор­га­ні­за­цію?
 
Ре­ор­га­ні­за­цію про­во­дять для еко­ном­но­го і ра­ці­ональ­но­го ви­ко­рис­то­ву­ва­ти бюд­жетних кош­тів, ефек­тивно­го ви­ко­рис­тання ма­те­рі­аль­них ре­сур­сів та по­ліп­шення ор­га­ні­за­ції на­дан­ня спе­ці­алі­зо­ва­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги меш­канцям об­ласті. Від­по­від­не рі­шен­ня прий­ня­ли на чер­го­вій се­сії Хмель­ницької об­ласної ра­ди від 22 груд­ня 2017 ро­ку.
— У нас лі­ку­ють­ся хво­рі на ши­зоф­ре­нію та епі­леп­сію, за­лиш­ко­ві яви­ща че­реп­но-моз­ко­вої трав­ми, ро­зу­мо­во від­ста­лі, — роз­по­ві­дає Не­ля Ми­лень­ка, тим­ча­со­во ви­ко­ну­юча обов’яз­ки го­лов­но­го лі­ка­ря псих­лі­кар­ні. — Хво­рих на ал­ко­го­лізм на­ра­зі ми не лі­ку­ємо, то­му з 80 ліж­ко­місць ско­ри­ти­ли 20 лі­жок са­ме для лю­дей із та­ким ді­аг­но­зом.
За­га­лом, лі­кар­ня вже прой­шла кіль­ка ета­пів ре­ор­га­ні­за­ції. Для на­дан­ня пси­хі­ат­ричної та нар­ко­ло­гіч­ної до­по­мо­ги до­рос­ло­му на­се­лен­ню у 1967 ро­ці бу­ло ство­ре­но 420 ліж­ко­місць. У зв’яз­ку з оп­ти­мі­за­ці­єю ни­ні за­ли­ши­ло­ся ли­ше 60.
На да­ний час у зак­ла­ді фун­кці­онує чо­ло­ві­че від­ді­лен­ня на 35 лі­жок та жі­но­че — на 25.
— На 25 зап­ла­но­ва­них хво­рих жі­нок у нас на сьогод­нішній день 31 хво­ра, — роз­по­ві­дає да­лі Не­ля Пет­рівна. — Жін­ки хво­рі­ють на ста­ре­чі хво­ро­би — су­дин­на де­мен­сія, ши­зоф­ре­нія та деп­ре­сив­ні роз­ла­ди. Чо­ло­ві­ки ж най­час­ті­ше страж­да­ють на ши­зоф­ре­нію та пси­хо­ор­га­ніч­ний син­дром.
Та­кож у 2017 ро­ці на ба­зі зак­ла­ду лі­ку­ва­ли­ся 6 атов­ців, а у 2018 ро­ці вже прой­шли лі­ку­ван­ня 2 атов­ці та один аф­га­нець.
— Во­ни ма­ють без­соння, пос­тій­но пе­ред очи­ма сто­ять жах­ли­ві кар­ти­ни бойових дій, — роз­по­ві­дає про хво­ро­би атов­ців лі­кар­ка. — За­га­лом, пси­хіч­не за­гос­трен­ня від­бу­ва­єть­ся у вес­ня­ний та осін­ній пе­рі­оди.
Курс лі­ку­ван­ня у пси­хі­ат­рично­му зак­ла­ді три­ває від 20 до 100 днів, але трап­ля­ють­ся й та­кі ви­пад­ки, ко­ли ви­ни­кає пот­ре­ба про­дов­жи­ти його й на­да­лі — до ціл­ко­ви­то­го оду­жан­ня.
За сло­ва­ми го­лов­но­го лі­ка­ря, ре­ор­га­ні­за­ція пе­ред­ба­чає ско­ро­чен­ня ліж­ко­місць до 40. В се­лі Го­ро­ди­щі від­кри­ють ли­ше від­ді­лен­ня Яб­лу­нівсь­кої псих­лі­кар­ні, де за­ли­шить­ся мі­ні­мум мед­персо­на­лу — прак­тично чер­го­ві лі­ка­рі.
— Про­те ре­ор­га­ні­за­ція оз­на­чає, що пра­ців­ни­ки лі­кар­ні — меш­канці при­лег­лих сіл — за­ли­шать­ся без ро­бо­чих місць, для яких за­ро­біт­на пла­та є єди­ним дже­ре­лом до­хо­ду, — го­во­рить Не­ля Ми­лень­ка. — Що бу­де з пра­ців­ни­ка­ми та хво­ри­ми — ми не зна­ємо… Ко­пія рі­шен­ня Хмель­ницької об­ласної ра­ди у пси­хі­ат­ричну лі­кар­ню прий­шла ли­ше 5 бе­рез­ня цього ро­ку.
Еко­но­ми­ти на пси­хіч­нохво­рих не вий­де
Яким чи­ном піс­ля ре­ор­га­ні­за­ції від­бу­ва­ти­меть­ся еко­ном­не й ра­ці­ональ­не ви­ко­рис­тання бюд­жетних кош­тів та ефек­тивне ви­ко­рис­тання ма­те­рі­аль­них ре­сур­сів, про яке йдеть­ся в рі­шен­ні об­ласної ра­ди, не ро­зу­мі­ють ні го­лов­ний лі­кар, ні мед­персо­нал.
— Ад­же об’єд­на­ти два від­ді­лен­ня — чо­ло­ві­че та жі­но­че в один кор­пус у будь­-яко­му ра­зі не змо­жуть. Що­до еко­но­мії елек­тро­енер­гії, то во­на теж сум­нівна, — ска­за­ла Не­ля Пет­рівна. — Світ­ло го­рить у кож­ній па­ла­ті у тем­ний пе­рі­од до­би пос­тій­но, ос­кіль­ки лі­ку­ють­ся су­їци­даль­ні хво­рі, які мо­жуть за­по­ді­яти шко­ду не ли­ше со­бі, а й ін­шим. На обґрун­ту­ван­ня при­чи­ни зак­риття лі­ку­валь­но­го зак­ла­ду нам при­хо­ди­ли лис­ти з Де­пар­та­мен­ту охо­ро­ни здо­ров’я Хмель­ницької об­ласної дер­жавної ад­мі­ніс­тра­ції про те, що пра­цю­ють лі­ка­рі ли­ше пен­сій­но­го ві­ку, а та­кож че­рез від­сутність лі­цен­зії на нар­ко­тич­ні за­со­би. Ад­же по­пе­ред­ній го­лов­ний лі­кар пе­ре­бу­вав під слідс­твом, від­по­від­но, от­ри­ма­ти лі­цен­зію він пра­ва не мав. Лі­цен­зія за­кін­чи­ла­ся 11 трав­ня 2017 ро­ку, то­му пра­цю­ва­ли без цього. А но­ву лі­цен­зію ми офор­ми­ли вже 21 груд­ня 2017 й дій­сна во­на до 21 груд­ня 2022 ро­ку.
Хво­рі та їх ро­ди­чі вва­жа­ють, що по­ру­шу­ють їх­ні Кон­сти­ту­цій­ні пра­ва
За сло­ва­ми т.в.о. го­лов­но­го лі­ка­ря, ре­ор­га­ні­за­ція псих­лі­кар­ні по­тяг­не за со­бою не­га­тив­ні нас­лідки. Ад­же знач­но збіль­шиться час від по­чат­ку зах­во­рю­ван­ня до гос­пі­та­лі­за­ції хво­рих, зрос­туть ма­те­рі­аль­ні вит­ра­ти на тран­спор­ту­ван­ня хво­рих, а ро­ди­чам до­ве­деть­ся до­ла­ти на­ба­га­то біль­шу від­стань, аби їх про­ві­да­ти. Ад­же крім меш­канців Ше­пе­тів­щи­ни, пос­тій­ни­ми па­ці­єн­та­ми є жи­те­лі най­ближ­чих районів — Сла­вутсь­ко­го, Ізяс­лавсь­ко­го, По­лонсь­ко­го, Бі­ло­гірсь­ко­го, Ста­ро­си­нявсь­ко­го, та міс­та Не­ті­шин. Ро­ди­чі хво­рих на­віть пи­шуть від­по­від­ні звер­нення, де вка­зу­ють, що не по­год­жу­ють­ся з рі­шен­ням, щоб їх близь­ких від­прав­ля­ли на лі­ку­ван­ня в ін­ше міс­це.
«За за­ко­ном, ми, опі­ку­ни, ма­ємо Кон­сти­ту­цій­ні пра­ва — ви­бір лі­кар­ні та лі­ка­рів, ви­бір на міс­це­пе­ре­бу­ван­ня хво­рих, як нам зруч­но і ма­те­рі­аль­но не нак­ладно. Нас при­му­шу­ють йти на край­но­щі — бу­де­мо страй­ку­ва­ти, бу­де­мо го­ло­ду­ва­ти, але сво­їх рід­них, близь­ких хво­рих не да­мо ви­вез­ти з на­шої лі­кар­ні, не да­мо зну­ща­ти­ся над ни­ми» — йдеть­ся у звер­ненні.
Ба­га­то хво­рих че­рез брак кош­тів не ма­ють мож­ли­вос­ті до­би­ра­ти­ся до лі­кар­ні, в яку їх нап­равля­ють.
— Ми не мо­же­мо від­мо­ви­ти хво­рим з ін­ших районів, — роз­по­ві­дає Не­ля Пет­рівна. — Ад­же від­по­від­но до за­ко­ну, хво­рий має пра­во оби­ра­ти ме­дич­ний зак­лад для лі­ку­ван­ня та лі­ка­ря.
Ко­лек­тив псих­лі­кар­ні звер­нувся до служ­би при­ми­рен­ня
Аби збе­рег­ти свої ро­бо­чі міс­ця, ко­лек­тив ство­рив іні­ці­атив­ну гру­пу, яку очо­ли­ла пра­ців­ник псих­лі­кар­ні Майя Ві­тен­ко. Від­так, во­ни звер­ну­ли­ся до На­ці­ональ­ної служ­би по­се­ред­ниц­тва і при­ми­рен­ня, аби пос­при­яли ви­рі­шен­ню кон­флік­ту.
Отож, роз­по­ряд­женням На­ці­ональ­ної служ­би по­се­ред­ниц­тва і при­ми­рен­ня від 02.03.2018 ро­ку № 078-р за­ре­єс­тро­ва­но ко­лек­тивний тру­до­вий спір між най­ма­ни­ми пра­ців­ни­ка­ми Хмель­ницької об­ласної пси­хі­ат­ричної лі­кар­ні № 2 (се­ло Го­ро­ди­ще Ше­пе­тівсь­ко­го району Хмель­ницької об­ласті) та Хмель­ницькою об­ласною ра­дою.
Вра­хо­ву­ючи на­да­ні від­ді­лен­ням НСПП в Хмель­ницькій об­ласті ре­ко­мен­да­ції, сто­ро­ни ко­лек­тивно­го тру­до­во­го спо­ру 5 бе­рез­ня 2018 ро­ку під­пи­са­ли уго­ду про ство­рен­ня при­мир­ної ко­мі­сії, де­ле­гу­вав­ши по чо­ти­ри пред­став­ни­ки. Та­кож під­пи­са­но уго­ду про за­лу­чен­ня до учас­ті у ви­рі­шен­ні ко­лек­тивно­го тру­до­во­го спо­ру не­за­леж­них по­се­ред­ни­ків На­ці­ональ­ної служ­би по­се­ред­ниц­тва та при­ми­рен­ня.
З ме­тою ви­рі­шен­ня ви­мо­ги «зу­пи­ни­ти ре­ор­га­ні­за­цію Хмель­ницької об­ласної пси­хі­ат­ричної лі­кар­ні № 2 (с. Го­ро­ди­ще Ше­пе­тівсь­ко­го району) шля­хом її при­єд­нання до Хмель­ницької об­ласної пси­хі­ат­ричної лі­кар­ні № 3 (с. Яб­лу­нів­ка Сла­вутсь­ко­го району)» 13 бе­рез­ня 2018 ро­ку у при­мі­щен­ні Фе­де­ра­ції проф­спі­лок Хмель­ницької об­ласті про­ве­де­но пер­ше за­сі­дан­ня Ко­мі­сії. Про це йдеть­ся на сай­ті На­ці­ональ­ної служ­би по­се­ред­ниц­тва і при­ми­рен­ня.
На по­чат­ку за­сі­дан­ня ви­рі­ше­но ряд ор­га­ні­за­цій­них пи­тань: на­чаль­ник Від­ді­лен­ня Т. Ба­бич оз­найоми­ла при­сут­ніх із рег­ла­мен­том ро­бо­ти Ко­мі­сії, сто­ро­на­ми об­ра­но го­ло­ву та сек­ре­та­ря Ко­мі­сії.
У за­сі­дан­ні Ко­мі­сії взя­ли участь пред­став­ни­ки ін­ших за­ці­кав­ле­них ор­га­нів та ор­га­ні­за­цій, зок­ре­ма, го­лов­ний по­заш­татний пси­хі­атр Де­пар­та­мен­ту охо­ро­ни здо­ров’я Хмель­ницької об­лдер­жадмі­ніс­тра­ції В. Дем­чук, юрис­консульт Де­пар­та­мен­ту фі­нан­сів Хмель­ницької об­лдер­жадмі­ніс­тра­ції О. Сав­чук, зас­тупник ди­рек­то­ра Де­пар­та­мен­ту со­ці­аль­но­го за­хис­ту на­се­лен­ня В. Па­ла­мар­чук, го­ло­ва Су­дил­ківсь­кої сіль­ської об’єд­на­ної те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди Т. Ко­тик, го­ло­ва Хмель­ницької об­ласної ор­га­ні­за­ції проф­спіл­ки пра­ців­ни­ків охо­ро­ни здо­ров’я В. Са­до­ма.
За сло­ва­ми го­ло­ви Фе­де­ра­ції проф­спі­лок Хмель­ницької об­ласті Ген­на­дія Харь­ковсього, на пер­шо­му за­сі­дан­ні вис­лу­ха­ли вис­ту­пи сто­рін кон­флік­ту.
Про­те, під­су­мок за­сі­дан­ня зов­сім не за­до­воль­нив іні­ці­атив­ну гру­пу пред­став­ни­ків Хмель­ницької об­ласної пси­хі­ат­ричної лі­кар­ні № 2.
— Не прий­шли на цю ко­мі­сію пред­став­ни­ки Де­пар­та­мен­ту охо­ро­ни здо­ров’я, від­по­від­но, ми не змог­ли дій­ти «спіль­но­го зна­мен­ни­ка», ос­кіль­ки в об­ласній ра­ді нам по­ві­до­ми­ли що іні­ці­юва­ли при­єд­нання псих­лі­кар­ні са­ме Де­пар­та­мент охо­ро­ни здо­ров’я на чо­лі з Яко­вом Цуг­ле­ви­чем, — роз­по­ві­ла Майя Олек­сан­дрів­на. — І ос­кіль­ки він не прий­шов, то ви­рі­ши­ти ми ні­чо­го не мог­ли.
Для до­від­ки
У лі­кар­ні пра­цює 88 осіб та 4 се­зон­них пра­ців­ни­ки — ко­че­га­ри. Пси­хі­ат­рична лі­кар­ня роз­ра­хо­ва­на на 60 лі­жок. Те­ри­то­рія псих­лі­кар­ні ме­жує з Свя­то-Різ­дво Бо­го­ро­дич­ним чо­ло­ві­чим мо­нас­ти­рем, де ду­шев­но хво­рі мо­жуть от­ри­ма­ти ду­хов­не зці­лен­ня.
На ба­лан­сі лі­кар­ні зна­хо­дить­ся тран­сфор­ма­тор­на під­стан­ція, ди­зель­-ге­не­ра­тор, арт­свер­дло­ви­на з во­до­на­пір­ною баш­тою. На те­ри­то­рії роз­та­шо­ва­но 2 від­ді­лен­ня, ад­мінкор­пус, кух­ня, прий­мальне від­ді­лен­ня, ла­бо­ра­то­рія, ар­хів, ап­течний склад.
Любов Гончарук
Фото Євгена Фрейліхмана
P.S.
Для пов­но­го, все­біч­но­го і об’єк­тивно­го ви­рі­шен­ня спо­ру Ко­мі­сія ви­рі­ши­ла про­вес­ти нас­тупне за­сі­дан­ня вже у п’ят­ни­цю — 23 бе­рез­ня.
http://denzadnem.com.ua

 

Опубликовано : 20.03.2018 14:20   на главную
Также в рубрике:
© 2008-2021 www.moyagazeta.com
При перепечатке материалов
активная ссылка на сайт объязательна.

Кількість відвідувачів