Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона
Главная Контакты Карта сайта
Моя газета

 

 
{big_banner}

Ли­ше три Хмель­ницьких виші увій­шли до рейтингу «Топ-200 Україна 2018»

23.07.2018 08:49 Текст:  Т+   T-  

 Один з них потрапив до першої 50-ки.
У «Топ-200 Ук­ра­їна 2018» увійшли три Хмельницькі ВНЗ: на­ці­ональ­ний уні­вер­си­тет, уні­вер­си­тет уп­равлін­ня та пра­ва та педагогічна академія.

 ХНУ пот­ра­пив до пер­шої 50-ки. Зов­сім нап­ри­кін­ці — на 157-му — Хмель­ницький уні­вер­си­тет уп­равлін­ня та пра­ва, і аж на 185-му Хмель­ницька пе­да­го­гіч­на ака­де­мія.

Склав рей­тинг Центр між­на­род­них про­ек­тів «Єв­ро­ос­ві­та», в пар­тнерс­тві з між­на­род­ною гру­пою ек­спер­тів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, передає osvita.ua.
На­то­мість кра­щи­ми у рей­тин­гу ста­ли На­ці­ональ­ний тех­нічний уні­вер­си­тет Ук­ра­їни «Ки­ївсь­кий по­лі­тех­нічний ін­сти­тут іме­ні Іго­ря Сі­корсь­ко­го», Ки­ївсь­кий на­ці­ональ­ний уні­вер­си­тет іме­ні Та­ра­са Шев­ченка та Хар­ківсь­кий на­ці­ональ­ний уні­вер­си­тет іме­ні В. Н. Ка­ра­зі­на. Ос­танній у спис­ку ВНЗ-ів — Ки­ївсь­кий уні­вер­си­тет ту­риз­му, еко­но­мі­ки і пра­ва.
При скла­дан­ні цього­річ­но­го рей­тин­гу ек­спер­ти бра­ли до ува­ги су­час­ні тен­денції роз­витку уні­вер­си­те­тів, ок­ресле­ні Кон­фе­рен­ці­єю IREG-9: «Рей­тин­ги і ак­ре­ди­та­ція — дві до­ро­ги до од­ні­єї ме­ти» та Кон­фе­рен­ці­єю мі­ніс­трів ос­ві­ти Єв­ро­пей­сько­го прос­то­ру ви­щої ос­ві­ти.
Опубликовано : 23.07.2018 08:49   на главную
Также в рубрике:
© 2008-2021 www.moyagazeta.com
При перепечатке материалов
активная ссылка на сайт объязательна.

Кількість відвідувачів