Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона
Главная Контакты Карта сайта
Моя газета

 

 
{big_banner}

Вбивцею пенсіонерки на вХмель­нич­чи­ні явився неповнолітній родич

10.10.2018 08:16 Текст:  Т+   T-  

 Як по­ві­дом­ля­ло­ся ра­ні­ше, пра­во­охо­рон­ці Хмель­нич­чи­ни зат­ри­ма­ли пі­доз­рю­ва­но­го в жах­ли­во­му вбивс­тві пен­сі­онер­ки.

 На­га­да­ємо, 4 жов­тня, у се­лі Су­дил­ко­ві, що поб­ли­зу Ше­пе­тів­ки, від че­реп­но-моз­ко­вої трав­ми по­мер­ла 76-річ­на меш­канка. Аби роз­кри­ти жах­ли­ве вбивс­тво, з 5-го жов­тня на те­ри­то­рії се­ла пра­цю­ва­ли по­ліс­ме­ни з су­сід­ніх районів.

Уже 7 жов­тня спіль­ни­ми зу­сил­ля­ми та­ки вда­ло­ся ви­яви­ти зло­чин­ця. Як з’ясу­ва­ли по­лі­цей­ські, зло­чин за­ра­ди на­жи­ви ско­їв 17-річ­ний внук по­тер­пі­лої. Те­пер мо­ло­ди­ку мо­же заг­ро­жу­ва­ти до­віч­не ув’яз­нення.

Про це по­ві­дом­ляє сек­тор ко­му­ні­ка­ції по­лі­ції Хмель­ницької об­ласті. Суд­ме­дек­сперт ді­аг­носту­вав від­кри­ту че­реп­но-моз­ко­ву трав­му, чис­ленні сад­на, за­бої об­личчя та ін­ші ті­лес­ні уш­коджен­ня. Крім то­го, з’ясу­ва­ло­ся, що зник згор­ток, в яко­му жін­ка збе­рі­га­ла гро­шо­ві за­ощад­ження.

За фак­том умис­но­го вбивс­тва по­лі­цей­ські од­ра­зу від­кри­ли кри­мі­наль­не про­вад­ження і вже за кіль­ка днів вста­но­ви­ли і зат­ри­ма­ли пі­доз­рю­ва­но­го. Ним ви­явив­ся 17-річ­ний меш­ка­нець Ше­пе­тів­ки, дво­юрід­ний внук по­тер­пі­лої. У роз­крит­тя зло­чи­ну чи­ма­лий вне­сок зро­би­ла служ­бо­ва со­ба­ка Бет­ті.

Са­ме во­на про­ве­ла пра­во­охо­рон­ців по стеж­ці, якою вті­кав злов­мисник.

В ку­щах не­по­да­лік від ці­єї сте­жи­ни по­лі­цей­ські знай­шли па­кет зі зна­ряд­дям вбивс­тва — ка­ме­нем зі слі­да­ми кро­ві. Тим ча­сом юнак, по­вер­нувшись у Ше­пе­тів­ку, вит­ра­чав гро­ші на від­по­чи­нок у роз­ва­жаль­но­му зак­ла­ді. Біль­ше то­го, він пе­ре­ко­ну­вав по­лі­цей­ських, що не по­ки­дав рай­центр і на­віть під­мо­вив свою знайому під­твер­ди­ти цю ін­форма­цію.

Про­те ка­ме­ри спос­те­ре­жен­ня на в’їз­ді в се­ло Су­дил­ків за­фік­су­ва­ли вве­че­рі 3-го жов­тня при­їзд злов­мисни­ка. Біль­ше то­го, під час об­шу­ку в його квар­ти­рі пра­во­охо­рон­ці ви­лу­чи­ли зак­ри­вав­ле­ний одяг і взут­тя, в яко­му він за­фік­со­ва­ний на ві­део. Не­пов­но­літнього зат­ри­ма­ли.

Йому вже ого­ло­си­ли про пі­доз­ру за трьома стат­тя­ми: ч. 2 п. 6 ст. 115 (Умис­не вбивс­тво з ко­рис­ли­вих мо­ти­вів), ч. 4 ст. 187 (Роз­бій, по­єд­на­ний із за­по­ді­ян­ням тяж­ких ті­лес­них уш­коджень) та ч. 2 ст. 194 (Умис­не зни­щен­ня або пош­коджен­ня май­на шля­хом під­па­лу) Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни. Злов­мисни­ку мо­же заг­ро­жу­ва­ти до­віч­не поз­бавлен­ня во­лі. На­ра­зі слід­чі дії три­ва­ють. Наш кор.
Джерело: «День за днем»

Опубликовано : 10.10.2018 08:16   на главную
Также в рубрике:
© 2008-2021 www.moyagazeta.com
При перепечатке материалов
активная ссылка на сайт объязательна.

Кількість відвідувачів