https://moyagazeta.com/

Як курсуватиме громадський транспорт на Хмельниччині під час повітряної тривоги

Для без­пе­ки меш­канців Хмель­нич­чи­ни прий­ня­ли рі­шен­ня що­до вре­гу­лю­ван­ня ро­бо­ти місь­ко­го гро­мадсь­ко­го тран­спор­ту під час по­віт­ря­ної три­во­ги. Най­ближ­чим ча­сом бу­де під­пи­са­ний від­по­від­ний на­каз.

«Від­те­пер во­дії гро­мадсь­ко­го тран­спор­ту під час по­віт­ря­ної три­во­ги ма­ти­муть зу­пи­ни­ти­ся на най­ближ­чій зу­пин­ці чи об­ра­ти без­печне міс­це для пар­ку­ван­ня, по­ві­до­ми­ти па­са­жи­рів про не­без­пе­ку та міс­це роз­та­шу­ван­ня най­ближ­чо­го ук­риття, від­чи­ни­ти две­рі та ре­ко­мен­ду­ва­ти їм пе­рей­ти в без­печне міс­це», — по­ві­до­мив про но­вов­ве­ден­ня го­ло­ва Хмель­ницької об­ласної вій­сько­вої ад­мі­ніс­тра­ції Сер­гій Га­ма­лій на сво­їй сто­рін­ці у фей­сбу­ці.

Па­са­жи­ри, кот­рі не ба­жа­ють за­ли­ши­ти тран­спортний за­сіб і прой­ти у схо­ви­ще, змо­жуть про­дов­жи­ти по­їз­дку за мар­шру­том.

Да­лі по­сад­ка па­са­жи­рів не про­во­дить­ся, а тран­спортний за­сіб пря­мує за мар­шру­том до кін­це­вої зу­пин­ки, де він бу­де пе­ре­бу­ва­ти до за­вер­шення три­во­ги.

Піс­ля від­бою три­во­ги во­дії від­новлю­ють рух за виз­на­че­ним мар­шру­том.

«Звер­таю ува­гу, що ор­га­ни міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня ма­ють за­без­пе­чи­ти пе­ре­віз­ни­ків пе­ре­лі­ка­ми ук­риттів, роз­та­шо­ва­них за мар­шру­та­ми ру­ху тран­спортних за­со­бів, а та­кож роз­місти­ти цю ін­форма­цію на зу­пин­ках», — на­го­ло­сив Сер­гій Га­ма­лій.

https://www.facebook.com/watch/?v=459821052657757