https://moyagazeta.com/

Юніори з Хмельниччини посіли призове місце в чемпіонаті України з бойового самбо

 Ор­га­ні­за­тор зма­гань — Фе­де­ра­ція бойово­го сам­бо Ук­ра­їни за під­трим­ки Мі­ніс­терс­тва мо­ло­ді та спор­ту Ук­ра­їни. У зма­ган­нях взя­ли участь 177 спорт­сме­нів із 16 об­ластей Ук­ра­їни.

В під­сумку збір­на ко­ман­да Хмель­ницької об­ласті по­сі­ла дру­ге за­галь­но­ко­ман­дне міс­це се­ред юні­орів та чет­верте за­галь­но­ко­ман­дне міс­це се­ред чо­ло­ві­ків. Ре­зуль­та­ти вис­ту­пу Хмель­ницьких сам­бістів: Мартинюк Микола — 2 місце, до 82 кг серед чоловіків (СК «Буревісник», виконав норматив МСУ) Чекман Михайло — 2 місце, +90 кг серед юніорів (СК «Комбат») Гнатів Данило — 3 місце, до 82 кг серед юніорів (СК «Комбат») Маркаров Роберт — 3 місце, до 90 кг серед юніорів (СК «Комбат») Спорт­сме­нів під­го­ту­ва­ли: Мар­чук Олек­сандр, Ру­діч Олег, Буд­зи­хівсь­кий Ва­дим, Дмит­рач Дмит­ро та Ху­дець­кий Ва­дим. Ке­рів­ниц­тво Хмель­ницької об­ласної фе­де­ра­ції бойово­го сам­бо в осо­бі пре­зи­ден­та Мар­чу­ка Олек­сан­дра Іва­но­ви­ча, ві­це-пре­зи­ден­та Ру­ді­ча Оле­га Во­ло­ди­ми­ро­ви­ча, тре­нерсь­кий склад та спорт­сме­ни вис­ловлю­ють сло­ва вдяч­ності по­чес­но­му пре­зи­ден­ту Фе­де­ра­ції, Го­ло­ві Ра­ди ди­рек­то­рів Кор­по­ра­ції «Сва­рог Вест Груп» Ми­ко­лі Ми­ко­лайови­чу Агар­ко­ву та чле­нам Ра­ди ди­рек­то­рів аг­ро­хол­дингу за фі­нан­со­ву під­трим­ку в ор­га­ні­за­ції по­їз­дки спорт­сме­нів та їх учас­ті в Чем­пі­она­ті Ук­ра­їни. javascript:void(0);/*1526413659476*/