https://moyagazeta.com/

Хмельниччина перевищила дозволену величину навантаження: відключатимуть 2 черги одночасно

Хмельниччина перевищила дозволену величину навантаження: відключатимуть 2 черги одночасно

Як по­ві­дом­ляє «Хмель­ницькоб­ле­нер­го», сьогод­ні, 10 січ­ня, Хмель­ницька об­ласть пе­ре­ви­щи­ла доз­во­ле­ну ве­ли­чи­ну на­ван­та­жен­ня.

Ше­пе­тів­ка   Дош­ка ого­ло­шень   Міс­це­ва рек­ла­ма

«На жаль, рі­вень спо­жи­ван­ня елек­трич­ної енер­гії стрім­ко зрос­тає. При­чи­на­ми є по­гір­шення по­год­них умов та по­вер­нення під­при­ємств, біз­не­су до ро­бо­ти піс­ля но­во­річ­них свят», — йдеть­ся у по­ві­дом­ле­ні.

Для уник­нення ава­рій­них від­клю­чень зап­ро­вад­же­но од­но­час­не від­клю­чен­ня двох черг — у Гра­фі­ку по­го­дин­них від­клю­чень поз­на­че­но як «елек­тро­енер­гія від­сутня у ра­зі од­но­час­но­го вим­кнен­ня 2 черг».

Хмель­нич­чи­на пе­ре­ви­щи­ла доз­во­ле­ну ве­ли­чи­ну на­ван­та­жен­ня: від­клю­ча­ти­муть 2 чер­ги од­но­час­но

Енер­ге­ти­ки на­го­ло­шу­ють, що об’єд­на­на енер­ге­тич­на сис­те­ма Ук­ра­їни до­сі до­лає нас­лідки ма­со­ва­них атак і не мо­же за­без­пе­чи­ти 100 % від пот­реб спо­жи­ва­чів. Ад­же най­по­туж­ні­ша А­ЕС Ук­ра­їни, За­по­різь­ка, на­ра­зі зна­хо­дить­ся в оку­па­ції.

«Ще раз зак­ли­ка­ємо: будь лас­ка, змен­шіть об­сяг елек­трич­ної енер­гії, який ви ви­ко­рис­то­ву­єте! Вим­кніть зай­ве ос­вітлен­ня, при­ла­ди та під­світ­ки! Стан енер­го­сис­те­ми кра­їни на­ра­зі за­ле­жить від кож­но­го спо­жи­ва­ча елек­тро­енер­гії», — заз­на­ча­ють у «Хмель­ницькоб­ле­нер­го».

Із вів­торка на Хмель­нич­чи­ні від­клю­чен­ня та­кож і вно­чі та за но­вим гра­фі­ком