https://moyagazeta.com/

Хмель­ницьку об­ласну пси­хі­ат­ричну лі­кар­ню № 2, яка роз­та­шо­ва­на у се­лі Го­ро­ди­щі Ше­пе­тівсь­ко­го району, нев­довзі мо­жуть ре­ор­га­ні­зу­ва­ти

 Хмель­ницьку об­ласну пси­хі­ат­ричну лі­кар­ню № 2, яка роз­та­шо­ва­на у се­лі Го­ро­ди­щі Ше­пе­тівсь­ко­го району, нев­довзі мо­жуть ре­ор­га­ні­зу­ва­ти, при­єд­навши до Хмель­ницької об­ласної пси­хі­ат­ричної лі­кар­ні № 3, яка роз­та­шо­ва­на у се­лі Яб­лу­нів­ка Сла­вутсь­ко­го району.

Еко­но­ми­ти на пси­хіч­нохво­рих не вий­де Яким чи­ном піс­ля ре­ор­га­ні­за­ції від­бу­ва­ти­меть­ся еко­ном­не й ра­ці­ональ­не ви­ко­рис­тання бюд­жетних кош­тів та ефек­тивне ви­ко­рис­тання ма­те­рі­аль­них ре­сур­сів, про яке йдеть­ся в рі­шен­ні об­ласної ра­ди, не ро­зу­мі­ють ні го­лов­ний лі­кар, ні мед­персо­нал. — Ад­же об’єд­на­ти два від­ді­лен­ня — чо­ло­ві­че та жі­но­че в один кор­пус у будь­-яко­му ра­зі не змо­жуть. Що­до еко­но­мії елек­тро­енер­гії, то во­на теж сум­нівна, — ска­за­ла Не­ля Пет­рівна. — Світ­ло го­рить у кож­ній па­ла­ті у тем­ний пе­рі­од до­би пос­тій­но, ос­кіль­ки лі­ку­ють­ся су­їци­даль­ні хво­рі, які мо­жуть за­по­ді­яти шко­ду не ли­ше со­бі, а й ін­шим. На обґрун­ту­ван­ня при­чи­ни зак­риття лі­ку­валь­но­го зак­ла­ду нам при­хо­ди­ли лис­ти з Де­пар­та­мен­ту охо­ро­ни здо­ров’я Хмель­ницької об­ласної дер­жавної ад­мі­ніс­тра­ції про те, що пра­цю­ють лі­ка­рі ли­ше пен­сій­но­го ві­ку, а та­кож че­рез від­сутність лі­цен­зії на нар­ко­тич­ні за­со­би. Ад­же по­пе­ред­ній го­лов­ний лі­кар пе­ре­бу­вав під слідс­твом, від­по­від­но, от­ри­ма­ти лі­цен­зію він пра­ва не мав. Лі­цен­зія за­кін­чи­ла­ся 11 трав­ня 2017 ро­ку, то­му пра­цю­ва­ли без цього. А но­ву лі­цен­зію ми офор­ми­ли вже 21 груд­ня 2017 й дій­сна во­на до 21 груд­ня 2022 ро­ку. Ко­лек­тив псих­лі­кар­ні звер­нувся до служ­би при­ми­рен­ня Аби збе­рег­ти свої ро­бо­чі міс­ця, ко­лек­тив ство­рив іні­ці­атив­ну гру­пу, яку очо­ли­ла пра­ців­ник псих­лі­кар­ні Майя Ві­тен­ко. Від­так, во­ни звер­ну­ли­ся до На­ці­ональ­ної служ­би по­се­ред­ниц­тва і при­ми­рен­ня, аби пос­при­яли ви­рі­шен­ню кон­флік­ту. Отож, роз­по­ряд­женням На­ці­ональ­ної служ­би по­се­ред­ниц­тва і при­ми­рен­ня від 02.03.2018 ро­ку № 078-р за­ре­єс­тро­ва­но ко­лек­тивний тру­до­вий спір між най­ма­ни­ми пра­ців­ни­ка­ми Хмель­ницької об­ласної пси­хі­ат­ричної лі­кар­ні № 2 (се­ло Го­ро­ди­ще Ше­пе­тівсь­ко­го району Хмель­ницької об­ласті) та Хмель­ницькою об­ласною ра­дою. Вра­хо­ву­ючи на­да­ні від­ді­лен­ням НСПП в Хмель­ницькій об­ласті ре­ко­мен­да­ції, сто­ро­ни ко­лек­тивно­го тру­до­во­го спо­ру 5 бе­рез­ня 2018 ро­ку під­пи­са­ли уго­ду про ство­рен­ня при­мир­ної ко­мі­сії, де­ле­гу­вав­ши по чо­ти­ри пред­став­ни­ки. Та­кож під­пи­са­но уго­ду про за­лу­чен­ня до учас­ті у ви­рі­шен­ні ко­лек­тивно­го тру­до­во­го спо­ру не­за­леж­них по­се­ред­ни­ків На­ці­ональ­ної служ­би по­се­ред­ниц­тва та при­ми­рен­ня. З ме­тою ви­рі­шен­ня ви­мо­ги «зу­пи­ни­ти ре­ор­га­ні­за­цію Хмель­ницької об­ласної пси­хі­ат­ричної лі­кар­ні № 2 (с. Го­ро­ди­ще Ше­пе­тівсь­ко­го району) шля­хом її при­єд­нання до Хмель­ницької об­ласної пси­хі­ат­ричної лі­кар­ні № 3 (с. Яб­лу­нів­ка Сла­вутсь­ко­го району)» 13 бе­рез­ня 2018 ро­ку у при­мі­щен­ні Фе­де­ра­ції проф­спі­лок Хмель­ницької об­ласті про­ве­де­но пер­ше за­сі­дан­ня Ко­мі­сії. Про це йдеть­ся на сай­ті На­ці­ональ­ної служ­би по­се­ред­ниц­тва і при­ми­рен­ня. На по­чат­ку за­сі­дан­ня ви­рі­ше­но ряд ор­га­ні­за­цій­них пи­тань: на­чаль­ник Від­ді­лен­ня Т. Ба­бич оз­найоми­ла при­сут­ніх із рег­ла­мен­том ро­бо­ти Ко­мі­сії, сто­ро­на­ми об­ра­но го­ло­ву та сек­ре­та­ря Ко­мі­сії. У за­сі­дан­ні Ко­мі­сії взя­ли участь пред­став­ни­ки ін­ших за­ці­кав­ле­них ор­га­нів та ор­га­ні­за­цій, зок­ре­ма, го­лов­ний по­заш­татний пси­хі­атр Де­пар­та­мен­ту охо­ро­ни здо­ров’я Хмель­ницької об­лдер­жадмі­ніс­тра­ції В. Дем­чук, юрис­консульт Де­пар­та­мен­ту фі­нан­сів Хмель­ницької об­лдер­жадмі­ніс­тра­ції О. Сав­чук, зас­тупник ди­рек­то­ра Де­пар­та­мен­ту со­ці­аль­но­го за­хис­ту на­се­лен­ня В. Па­ла­мар­чук, го­ло­ва Су­дил­ківсь­кої сіль­ської об’єд­на­ної те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди Т. Ко­тик, го­ло­ва Хмель­ницької об­ласної ор­га­ні­за­ції проф­спіл­ки пра­ців­ни­ків охо­ро­ни здо­ров’я В. Са­до­ма. За сло­ва­ми го­ло­ви Фе­де­ра­ції проф­спі­лок Хмель­ницької об­ласті Ген­на­дія Харь­ковсього, на пер­шо­му за­сі­дан­ні вис­лу­ха­ли вис­ту­пи сто­рін кон­флік­ту. Про­те, під­су­мок за­сі­дан­ня зов­сім не за­до­воль­нив іні­ці­атив­ну гру­пу пред­став­ни­ків Хмель­ницької об­ласної пси­хі­ат­ричної лі­кар­ні № 2. — Не прий­шли на цю ко­мі­сію пред­став­ни­ки Де­пар­та­мен­ту охо­ро­ни здо­ров’я, від­по­від­но, ми не змог­ли дій­ти «спіль­но­го зна­мен­ни­ка», ос­кіль­ки в об­ласній ра­ді нам по­ві­до­ми­ли що іні­ці­юва­ли при­єд­нання псих­лі­кар­ні са­ме Де­пар­та­мент охо­ро­ни здо­ров’я на чо­лі з Яко­вом Цуг­ле­ви­чем, — роз­по­ві­ла Майя Олек­сан­дрів­на. — І ос­кіль­ки він не прий­шов, то ви­рі­ши­ти ми ні­чо­го не мог­ли. Любов Гончарук
Фото Євгена Фрейліхмана