https://moyagazeta.com/

50-річний шепетівчанин зберігав під диваном вибухівку

 Пра­ців­ни­ки Ше­пе­тівсь­ко­го від­ді­лу по­лі­ції у рам­ках кри­мі­наль­но­го про­вад­ження, від­кри­то­го за фак­том кра­діж­ки, про­ве­ли сан­кці­оно­ва­ний об­шук у бу­дин­ку 50-річ­но­го жи­те­ля рай­цен­тру.

Під час ог­ля­ду ві­таль­ні під ди­ва­ном пра­во­охо­рон­ці ви­яви­ли по­лі­ети­ле­но­вий згор­ток із плас­ти­дом за­галь­ною ва­гою близь­ко 100 грам.

Як по­яс­ню­ють спе­ці­аліс­ти, плас­тид є ще по­туж­ні­шою ви­бу­хо­вою ре­чо­ви­ною, ніж тро­тил. Ви­бу­хо­не­без­печну зна­хід­ку пра­во­охо­рон­ці ви­лу­чи­ли і нап­ра­ви­ли на ек­спер­ти­зу.

По да­но­му фак­ту від­кри­то кри­мі­наль­не про­вад­ження за ч. 1 ст. 263 (Не­за­кон­не по­вод­ження зі збро­єю, бо­єп­ри­па­са­ми та ви­бу­хо­ви­ми ре­чо­ви­на­ми) Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни. На­ра­зі по­лі­цей­ські з’ясо­ву­ють по­ход­ження ви­бу­хів­ки.