https://moyagazeta.com/

Нова пенсійна система

Загальна кількість офіційно зареєстрованих НПФ за звітний період збільшився на 6,3% і становить 102 недержавних пенсійних фонди.
Чинне законодавство передбачає створення відкритих корпоративних та професійних НПФ.
Найбільш активно відбувається створення відкритих НПФ, кількість яких на кінець звітного періоду склала 80, кількість корпоративних фондів – 14, професійних – 8.

Початок роботи пенсійних фондів вимагає значних організаційних зусиль, тому існує певний розрив у часі між реєстрацією пенсійних фондів та початком їх діяльності, внаслідок чого з 102 зареєстрованих недержавних пенсійних фондів уклали угоди на обслуговування з адміністраторами та кампаніями з управління активами і зберігачами 89 недержавних пенсійних фондів. Фактично розпочали роботу з формування пенсійних активів 63недержавних пенсійних фондів. Разом з тим, кількість таких фондів за останні півроку збільшилась на 16,7%.

Позитивним явищем є поступова концентрація ринку НПФ. Кількість фондів, у яких вартість активів вже перевищує 10 млн. грн., зросла за звітний період на 20%.
Сума активів десяти найбільших фондів за останнє півріччя збільшилась на 78,3% і складає 378,2 млн. грн., або 78,7% від вартості активів усіх недержавних пенсійних фондів.
Ще однією особливістю створення НПФ є їх нерівномірне розміщення за територіальним принципом. У Києві зосереджено 69% усіх фондів, в той час у таких областях, як Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська до цього часу не створено жодного фонду.
Як і в попередні роки, серед учасників НПФ більшість складали особи віком від 40 до 55 років – 44,2%, (2005 р.- 44,2%, 2006 р. – 43%, 2007 р. – 41,9% ).

Разом з тим слід відзначити зростання частки вікової групи старше 55 років – 9,5% ( 9,3% у 2007 році ) та зменшення частки учасників НПФ віком до 25 років – 10,9% ( 8% у 2005 році, 14% у 2006 р, 15,1% у 2007 році).
У цілому структура учасників за віковою ознакою в основному відображає структуру за віком працівників на підприємствах, які виступають засновниками та вкладниками пенсійних фондів. Саме це пояснює ситуацію, коли вік половини учасників пенсійних систем перевищує 40 років, що не дає можливості їм до виходу на пенсію забезпечити суттєві пенсійні накопичення.
Найбільша кількість учасників пенсійних фондів зосереджена сьогодні у відкритих НПФ ( 382,6 тис. осіб, або 89,3% від загальної кількості учасників ). Найменша кількість учасників зосереджена в професійних НПФ ( 22,5 тис. осіб, або 5,3% ).
При цьому, за останні півроку кількість учасників відкритих НПФ збільшилася на 56,7%, в той час, як у професійних НПФ – на 5,7%, а в корпоративних збільшилася на 75,5%.

В структурі інвестицій активів НПФ у галузях економіки найбільша частка інвестицій припадає на металургійну галузь, хоча і частка знизилася з 30% до 23,6%, а також машинобудування, де частка складає 23,3%. Достатньо висока частка інвестицій припадає також і на енергетичну, хімічну галузі та торгівлю.
У цілому сукупний дохід від інвестування пенсійних активів збільшився з 9,7 млн. грн. у 2005 році до 76,7 млн. грн. ( або на 690,7 % ) на кінець II кварталу 2008 року при зростанні пенсійних внесків за цей період з 36 млн. грн. до 439,6 млн. грн. (1221,1%).
Сумарні витрати пенсійних фондів за півріччя збільшилися з 15,1 до 22,8 млн. грн., що пояснюється як збільшенням кількості працюючих недержавних пенсійних фондів, так і обсягами робіт з обслуговування учасників та їхніх вкладів.
За рахунок пенсійних коштів покривається оплата послуг з адміністрування пенсійного фонду, управління його активами, а також відшкодовуються витрати послуг зберігача, аудиторські послуги, послуги торгівців цінними паперами.

Проте загалом аналіз основних показників діяльності НПФ свідчить про стабільну роботу нових для суспільства фінансових інститутів, відсутність вагомих порушень з їх боку, що в свою чергу забезпечує поступове збільшення уваги до них з боку роботодавців та населення, подальший розвиток накопичу вальної системи пенсійного забезпечення в Україні.