https://moyagazeta.com/

Переселенець відродив пасіку одного з лісгоспів Хмельниччини: очікують рекордний «урожай» меду

Переселенець відродив пасіку одного з лісгоспів Хмельниччини: очікують рекордний «урожай» меду

Ук­ра­їна бу­де з ме­дом. На Хмель­нич­чи­ні бджо­ля­рі роз­ра­хо­ву­ють на ре­код­ний «вро­жай». Там вже на­ка­ча­ли май­же 6 ти­сяч тон ме­ду. І се­зон іще у роз­па­лі. Бджо­ли­ний нек­тар не ли­ше про­да­ють, а й від­прав­ля­ють за­хис­ни­кам на пе­ре­до­ву.

«Па­січ­ник Яр­мо­ли­нець­ко­го дер­жліс­госпу Ми­хай­ло Ко­ник чверть сто­літ­тя зай­ма­єть­ся бджіль­ниц­твом. Сам чо­ло­вік із До­неч­чи­ни. Там мав па­сі­ку, жит­ло і біз­нес. Та ра­шис­ти за один день зни­щи­ли жит­тя ро­ди­ни ма­рі­уполь­ців. Про­те на Хмель­нич­чи­ні Ми­хай­ло про­дов­жує улюб­ле­ну спра­ву — від­ро­див па­сі­ку Яр­мо­ли­нець­ко­го дер­жліс­госпу», — по­ві­до­ми­ла прес­служ­ба Хмель­ницько­го об­ласно­го Уп­равлін­ня лі­со­во­го та мис­ливсь­ко­го гос­по­дарс­тва на сво­їй сто­рін­ці у фей­сбу­ці.

Пе­ре­се­ле­нець від­ро­див па­сі­ку од­но­го з ліс­госпів Хмель­нич­чи­ни: очі­ку­ють ре­кор­дний «уро­жай» ме­ду

Ми­хай­ло Ко­ник заз­на­чає:

— Цього­річ ви­ка­ча­ли уже 2 то­ни ме­ду. Це ре­корд. Ніх­то не ду­мав. Всі пра­ців­ни­ки ка­за­ли: Ви що зно­ву іде­те ка­ча­ти мед? Всі ди­ву­ва­ли­ся звід­ки ме­ду стіль­ки.

У ліс­госпі вста­но­ви­ли по­над пів сот­ні ву­ли­ків. У кож­но­му — близь­ко ста ти­сяч бджіл. Ви­ка­чу­ють мед на під­при­ємс­тві вруч­ну.

— 90–120 обо­ро­тів ми ро­би­мо. В за­леж­ності від по­го­ди, від ме­ду. 120 обо­ро­тів — і рам­ка — чис­та, — роз­по­ві­дає па­січ­ник Ми­хай­ло.

Пе­ре­се­ле­нець від­ро­див па­сі­ку од­но­го з ліс­госпів Хмель­нич­чи­ни: очі­ку­ють ре­кор­дний «уро­жай» ме­ду

Лі­со­вий мед — лі­ку­валь­ний і ду­же смач­ний, за­пев­ня­ють лі­сів­ни­ки, Тож чи­ма­ло ці­лю­що­го нек­та­ру вже від­пра­ви­ли на­шим за­хис­ни­кам.

Ми­ко­ла Ма­га­ляс, ліс­ни­чий Зінь­ківсь­ко­го ліс­ниц­тва Яр­мо­ли­нець­ко­го дер­жліс­госпу ка­же:

— Це є най­цін­ні­ший про­дукт, бо це все з лі­су. Його ми пе­ре­да­єм на пе­ре­до­ву, від­прав­ля­ємо за кор­дон в по­да­рун­ко­во­му виг­ля­ді. По­да­єть­ся він на рин­ках, в лі­со­во­му ін­тернет —ма­га­зи­ні.

Хмель­нич­чи­на — най­більший ви­роб­ник ме­ду в Ук­ра­їні. Тут по­над 2 ти­ся­чі па­сік, на яких ут­ри­му­єть­ся 105 ти­сяч бджо­ло­сі­мей.

Олег Оме­ля­нюк, ке­рів­ник аг­ропро­мис­ло­во­го ком­плек­су Хмель­ницької об­ласної вій­сько­вої ад­мі­ніс­тра­ції, в свою чер­гу, заз­на­чає:

— Ме­ду мен­ше не бу­де, то­му що, в по­рів­нянні зі ста­тис­ти­кою ми­ну­лих ро­ків, на Хмель­нич­чи­ні ви­роб­ля­ють від 5 до 6 з по­ло­ви­ною ти­сяч тонн ме­ду в рік.

Для ма­рі­уполь­сько­го па­січ­ни­ка Ми­хай­ла Ко­ни­ка в Яр­мо­ли­нець­ко­му ліс­ниц­тві бу­ду­ють жит­ло. А у бджо­ля­ра «сер­це кра­єть­ся» за до­лю па­сік на схо­ді кра­їни:

— Тра­ви не бу­ло, бо ви­сох­ло. До­щів не бу­ло, за­су­ха. Со­няш­ник не по­сі­яний, по­ля всі за­мі­но­ва­ні.

Піс­ля пе­ре­мо­ги пан Ми­хай­ло мріє по­вер­ну­ти­ся на До­неч­чи­ну — від­роджу­ва­ти свою спра­ву.