https://moyagazeta.com/

Оновлено. Начальника та провідника потяга «Ковель-Москва» звільнять за випихання пасажира з електронним квитком

 В «Ук­рза­ліз­ни­ці» за­яв­ля­ють, що бу­дуть звіль­не­ні про­від­ни­ця і на­чаль­ник по­їз­да «Ко­вель­–Мос­ква», які на стан­ції Кри­вин у Сла­вутсь­ко­му районі, на хо­ду виш­товха­ли з по­тя­га па­са­жи­ра з елек­трон­ним квит­ком

Про це в ко­мен­та­рі ко­рес­понден­то­ві «Ук­рінфор­му» за­явив зас­тупник ди­рек­то­ра де­пар­та­мен­ту па­са­жирсь­ких пе­ре­ве­зень в да­ле­ко­му спо­лу­чен­ні ПАТ «Ук­рза­ліз­ни­ця» Олек­сандр Крас­ноштан.

— На да­ний час по­їзд при­бу­ває в де­по, сьогод­ні од­ра­зу ж бу­де про­ве­де­на від­по­від­на пе­ре­вір­ка цього фак­ту. Ді­ям усіх, при­чет­них до ін­ци­ден­ту осо­бам, бу­де да­на від­по­від­на оцін­ка і бу­дуть зроб­ле­ні най­ра­ди­каль­ні­ші вис­новки. Я вам ска­жу од­нознач­но, що ці лю­ди в нас пра­цю­ва­ти біль­ше не бу­дуть, — ска­зав він.

Ке­рів­ниц­тво «Ук­рза­ліз­ни­ці» про­сить ви­ба­чен­ня у па­са­жи­рів за си­ту­ацію, що ста­ла­ся. Як по­ві­дом­ля­ло­ся, на стан­ції Кри­вин, що у Сла­вутсь­ко­му районі, па­са­жи­рам че­рез нес­прав­ність тех­ні­ки ка­сир не роз­дру­ку­ва­ла елек­трон­ні квит­ки. Їм на­чаль­ник по­тя­га 078 ЛЦ спо­лу­чен­ням Ко­вель­–Мос­ква від­мо­ви­ла зай­ня­ти міс­ця у ва­го­ні.

Начальник потяга «Ковель-Москва» на ходу виштовхала пасажира з електронним квитком Вiдео

http://moyagazeta.com/news/a-30840.html

javascript:void(0);/*1538499313420*/