https://moyagazeta.com/

Лікарка з Хмельниччини отримала ордена, який називають «Оскаром» у медицині

Де­пу­тат­ку Хмель­ницької місь­кої ра­ди, ди­рек­торку КП «Хмель­ницької місь­кої ди­тя­чої лі­кар­ні» На­та­лію Зи­мак-За­кут­ню на­го­род­же­но «Ор­де­ном Свя­то­го Пан­те­лей­мо­на».

За­га­лом та­кою від­зна­кою бу­ло на­го­род­же­но 23 най­кра­щих ме­дич­них пра­ців­ни­ків.

На­го­ро­да «Ор­ден Свя­то­го Пан­те­лей­мо­на» зас­но­ва­на у 2009 ро­ці і з 2017 ро­ку є най­ви­щою гро­мадсь­кою на­го­ро­дою для ме­ди­ків за про­фе­сі­она­лізм і ми­ло­сер­дя в Ук­ра­їні. Та­кож її на­зи­ва­ють «Ос­ка­ром» у ме­ди­ци­ні.

Лі­кар­ка з Хмель­нич­чи­ни от­ри­ма­ла ор­де­на, який на­зи­ва­ють «Ос­ка­ром» у ме­ди­ци­ні

«Ві­та­ємо На­та­лію Зи­мак-За­кут­ню, ба­жа­ємо сил та нат­хнен­ня і на­да­лі пра­цю­ва­ти з та­кою зав­зя­тіс­тю на бла­го Ук­ра­їни. Пи­ша­ємось, що в та­кий неп­ростий час, на­ші де­пу­та­ти не зу­пи­ня­ють­ся в здо­бут­ках про­фе­сій­ної ді­яль­нос­ті та ру­ха­ють на­шу кра­їну до пе­ре­мо­ги», — йдеть­ся у по­ві­дом­ленні «Ко­ман­да Сим­чи­ши­на»

Нагадуемо! Медики Хмельниччини отримали грамоти та відзнаки, зокрема, «Ордену Святого Пантелеймона»

27.06.2022 

Медики Хмельниччини отримали грамоти та відзнаки, зокрема, «Ордену Святого Пантелеймона»

В умо­вах ро­сій­ської аг­ре­сії на­ші ме­ди­ки пліч-о-пліч з вій­сько­ви­ми роб­лять все мож­ли­ве для на­шої пе­ре­мо­ги. Во­ни ря­ту­ють най­цін­ні­ше в сві­ті — жит­тя, то­му їх вклад в на­шу бо­роть­бу ве­ли­чез­ний. Сьогод­ні гли­бо­ку вдяч­ність за не­лег­ку пра­цю, від­да­ність обов’яз­ку та слу­жін­ня ук­ра­їнсь­ко­му на­ро­ду мед­пра­ців­ни­кам Хмель­нич­чи­ни вис­ло­вив на­чаль­ник ОВА Сер­гій Га­ма­лій.

— З пер­ших днів вій­ни ви три­ма­єте свій фронт, що є та­ким са­мим важ­ли­вим, як і во­єн­ний. Що­ден­но, в ре­жи­мі 24/7 ви бо­ре­те­ся за збе­ре­жен­ня жит­тя і здо­ров’я на­ших во­їнів та ци­віль­но­го на­се­лен­ня. Ви — у най­га­ря­чі­ших точ­ках ру­бе­жів на­шої обо­ро­ни, під обс­трі­ла­ми, в око­пах, в не­людсь­ких умо­вах ви­яв­ля­єте най­ви­щий про­фе­сі­она­лізм та де­монс­тру­єте вір­ність сво­єму пок­ли­кан­ню, — ска­зав очіль­ник ад­мі­ніс­тра­ції. — Ме­ди­ки Хмель­нич­чи­ни зна­ні да­ле­ко за ме­жа­ми на­шо­го краю, ад­же ва­ша го­тов­ність до­по­ма­га­ти лю­дям вик­ли­кає по­ва­гу та щи­ре за­хоп­лення. Низь­кий ук­лін вам усім за са­мо­від­да­ну пра­цю!

Ме­ди­ки Хмель­нич­чи­ни от­ри­ма­ли гра­мо­ти та від­зна­ки, зок­ре­ма, «Ор­де­ну Свя­то­го Пан­те­лей­мо­на»

Сер­гій Га­ма­лій вру­чив від­зна­ки Прем’єр-мі­ніс­тра Ук­ра­їни та цін­ні по­да­рун­ки кра­щим мед­пра­ців­ни­кам об­ласті. Ос­кіль­ки ба­га­то хто з на­го­род­же­них на­ра­зі пе­ре­бу­ває на фрон­ті, на­го­ро­ди от­ри­му­ва­ли їх рід­ні та близь­кі.

Ме­ди­ки Хмель­нич­чи­ни от­ри­ма­ли гра­мо­ти та від­зна­ки, зок­ре­ма, «Ор­де­ну Свя­то­го Пан­те­лей­мо­на»

За ба­га­то­річ­ну сум­лінну пра­цю, ви­со­кий про­фе­сі­она­лізм, ак­тивну гро­ма­дянсь­ку по­зи­цію, без­по­се­ред­ню участь y за­хис­ті не­за­леж­ності, су­ве­ре­ні­те­ту, те­ри­то­рі­аль­ної ці­ліс­ності Ук­ра­їни та з на­го­ди Дня ме­дич­но­го пра­ців­ни­ка По­дя­ку Прем’єр-мі­ніс­тра Ук­ра­їни ого­ло­ше­но:

  • БАРДЕЦЬКІЙ Людмилі Миколаївні — завідувачці — фельдшеру фельдшерського пункту с. Баламутівка;
  • ГАЙДАЙЧУК Олені Вячеславівні — сестрі медичній стаціонару офтальмологічного відділення «Хмельницької обласної лікарні»;
  • БОНДАРЮ Ігорю Вікторовичу — лікарю-урологу урологічного відділення «Кам’янець-Подільської міської лікарні»;
  • КОЛЄСНІКОВУ Володимиру Руслановичу — лікарю — ортопеду — травматологу травматологічного пункту «Хмельницької міської лікарні»;
  • РИБАКУ Сергію Валентиновичу — лікарю — хірургу з екстреної допомоги Багатопрофільної центральної районної лікарні Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради.

Цін­ним по­да­рун­ком від Прем’єр-мі­ніс­тра Ук­ра­їни — го­дин­ни­ком — на­го­род­же­но:

  • БОГДАНОВА Віталія Віталійовича — лікаря-стоматолога поліклініки лікарні ДУ “Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Хмельницькій області”;
  • КАБАЧИНСЬКОГО Максима Костянтиновича — лікаря-анестезіолога палати інтенсивної терапії опікового відділення Хмельницької обласної лікарні;
  • ЖУКОВА Віктора Вячеславовича — лікаря — ортопеда-травматолога травматологічного відділення Хмельницької міської лікарні;
  • РЯЗАНОВА Івана Олександровича — лікаря-ортопеда-травматолога травматологічного відділення Дунаєвецької багатопрофільної лікарні;
  • ГАЛКІНА Олексія Тимофійовича — лікаря-епідеміолога відділу інфекційного контролю Віньковецької багатопрофільної лікарні.

По­чес­ну гра­мо­ту Ра­ди на­ці­ональ­ної без­пе­ки і обо­ро­ни Ук­ра­їни за осо­бис­тий вне­сок і y спра­ву на­ці­ональ­ної без­пе­ки і обо­ро­ни Ук­ра­їни, зраз­ко­ве ви­ко­нан­ня служ­бо­вих обов’яз­ків, про­фе­сі­она­лізм на­чаль­ник ОВА вру­чив ТКА­ЧУК На­та­лії Єв­ге­нів­ні — на­чаль­ни­ку від­ді­лу піс­ля­дип­ломної ос­ві­ти, кад­ро­во­го за­без­пе­чен­ня уп­равлін­ня фі­нан­со­во-ре­сур­сно­го та кад­ро­во­го за­без­пе­чен­ня га­лу­зі Де­пар­та­мен­ту охо­ро­ни здо­ров’я Хмель­ницької ОВА.

Ме­ди­ки Хмель­нич­чи­ни от­ри­ма­ли гра­мо­ти та від­зна­ки, зок­ре­ма, «Ор­де­ну Свя­то­го Пан­те­лей­мо­на»

Ше­пе­тів­ка   Дош­ка ого­ло­шень   Міс­це­ва рек­ла­ма

Ок­рім дер­жавних, сьогод­ні, 27 чер­вня, та­кож від­бу­ло­ся вру­чен­ня по­чес­них гра­мот од­ні­єї із най­по­важ­ні­ших гро­мадсь­ких від­знак в сфе­рі ме­ди­ци­ни — Від­зна­ки за про­фе­сі­она­лізм та ми­ло­сер­дя «Ор­ден Свя­то­го Пан­те­лей­мо­на». Хмель­ницьку Ре­гі­ональ­ну ра­ду Від­зна­ки на це­ре­мо­нії пред­став­ляв її го­ло­ва — Іван На­гор­ний. На­го­род­же­ні По­чес­ни­ми гра­мо­та­ми «За са­мо­від­да­не слу­жін­ня ук­ра­їнсь­ко­му на­ро­ду, муж­ність і стій­кість у бо­роть­бі за сво­бо­ду й не­за­леж­ність Ук­ра­їни у вій­ні з ро­сій­ським аг­ре­со­ром» від­зна­чи­ли­ся знач­ним внес­ком у бо­роть­бу на­шої дер­жа­ви з ро­сій­ським аг­ре­со­ром.

Ме­ди­ки Хмель­нич­чи­ни от­ри­ма­ли гра­мо­ти та від­зна­ки, зок­ре­ма, «Ор­де­ну Свя­то­го Пан­те­лей­мо­на»

Се­ред них ме­ди­ки — як ті, що за­раз у зо­ні бойових дій, так і ті, що в на­шій ти­ло­вій об­ласті до­по­ма­га­ють по­ра­не­ним по­вер­ну­ти­ся до нор­маль­но­го жит­тя, во­лон­те­ри, які усі­ля­ко до­по­ма­га­ли на­шим ме­дич­ним зак­ла­дам та пос­траж­да­лим від вій­ни, бла­го­дій­ни­ки, що ма­те­рі­аль­но під­три­му­ють на­ших вій­сько­вих та ме­ди­ків.