https://moyagazeta.com/

Законодавчі новації у питаннях земельних відносин роз'яснив фахівець

Останніми роками у цій сфері динамічно змінюється законодавство, отже, є чимало нововведень. Про ці новації та інші питання, які найбільше цікавлять мешканців обласного центру, ми розмовляємо з начальником управління земельних ресурсів та земельної реформи Сергієм Олександровичем Самишкіним.

Сергію Олександровичу, сьогодні часто доводиться чути розмови про присвоєння земельним ділянкам кадастрового номера… То як отримати цей номер і для чого він потрібен?
Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 18.08.2010р. №749 “Про затвердження Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера” в Україні створена єдина система присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам.
Образно кажучи, кадастровий номер, це як паспорт для людини. Він присвоюється земельній ділянці незалежно від форми власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від однієї особи до іншої, виникнення інших, крім права власності, речових прав на земельну ділянку, зміни речових прав на земельну ділянку кадастровий номер не змінюється.
У випадку поділу чи об’єднання земельній ділянці присвоюється новий кадастровий номер. При цьому попередній кадастровий номер отримує статус архівного і в подальшому не використовується.

Хто ж присвоює ці номери?
Визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці здійснюють територіальні органи Держкомзему (вул. Подільська,10/1, каб.107).
Для визначення кадастрового номера земельної ділянки розробник документації із землеустрою подає до територіального органу Держкомзему за місцезнаходженням земельної ділянки:
1. заяву про визначення кадастрового номера земельної ділянки;
2. документацію із землеустрою, яка обов’язково повинна містити такі документи:
– відомості обробки теодолітного ходу та вирахування координат поворотних точок меж земельної ділянки;
– план меж земельної ділянки або кадастровий план земельної ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки.
Посадова особа територіального органу Держкомзему присвоює зазначеній заяві та документації із землеустрою обліковий номер. Визначає кадастровий номер земельної ділянки та вносить до обмінного файла відомості про кадастровий номер земельної ділянки. Робить на титульному аркуші документації із землеустрою, плані меж або кадастровому плані земельної ділянки, відомостях про обробку теодолітного ходу та визначення координат поворотних точок меж земельної ділянки позначку, в якій зазначаються кадастровий номер, дата його визначення, прізвище та ініціали посадової особи, що зробила цю позначку і ставиться її підпис. Однак, визначений та зазначений на даних документах кадастровий номер земельної ділянки ще не вважається присвоєним.
Після цього територіальний орган Держкомзему подає до державного підприємства “Центр державного земельного кадастру” (далі – Центр кадастру) документацію із землеустрою та обмінний файл згідно з актом приймання-передачі.
Центр кадастру протягом п’яти робочих днів з дня надходження документації із землеустрою та обмінного файла проводить перевірку такої документації та обмінного файла.
Центр кадастру за результатами проведення перевірки документації із землеустрою та обмінного файла і процедури приймання обмінного файла в разі прийняття:
1) позитивного висновку – вносить відповідні відомості до автоматизованої системи державного земельного кадастру (далі – автоматизована система), подає до територіального органу Держкомзему документацію із землеустрою з позначкою про приймання обмінного файла згідно з актом приймання-передачі та готує з використанням даних автоматизованої системи Поземельну книгу;
2) негативного висновку – подає до територіального органу Держкомзему документацію із землеустрою та обмінний файл згідно з актом приймання-передачі для доопрацювання протягом п’яти робочих днів з урахуванням зауважень, зазначених у протоколі проведення перевірки та викопіюванні з чергового кадастрового плану і проведення повторної перевірки.
Територіальний орган Держкомзему залучає, у разі потреби, розробника документації із землеустрою для доопрацювання такої документації та обмінного файла.
Кадастровий номер земельної ділянки вважається присвоєним з моменту відкриття територіальним органом Держкомзему Поземельної книги.

Сергію Олександровичу, в житті трапляються різноманітні випадки. Кілька чоловік просять пояснити, як діяти, коли до державного акта вкралися помилки чи неточності, а також при втраті державного акта?
Згідно з Інструкцією про заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою, яка затверджена наказом Держкомзему від 22.06.2009 №325, що зареєстрований в Мін’юсті 06.08.2009 за №735/16751, організацію робіт з видачі державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою (далі – державні акти) у разі виявлення землевласником (землекористувачем) у виданому державному акті орфографічних або технічних помилок, втраті (пошкодженні) державного акта, у разі добровільної заміни державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю, державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування землею), здійснюють Головні управління Держкомзему в містах Києві та Севастополі, управління (відділи) Держкомзему в районах (містах), міжміські, міжрайонні, міськрайонні управління (відділи) Держкомзему (далі – територіальні органи Держкомзему).

Землевласникам (землекористувачам), які бажають замінити державний акт, необхідно письмово звернутися до відповідного територіального органу Держкомзему.
У заяві (клопотанні) зазначається:
– у разі виявлення орфографічних або технічних помилок у державному акті – суть виявлених помилок;
– у разі втрати (пошкодження) – де, коли і за яких обставин втрачено (пошкоджено) державний акт;
– у разі заміни державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю, державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування землею) на державний акт на право власності на земельну ділянку (на право постійного користування земельною ділянкою) – причина такої заміни.

До заяви (клопотання) додаються:
– копія державного акта (стосується усіх випадків, крім втрати такого акта);
– копія акта приймання-передавання межових знаків на зберігання;
– копія акта перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності;
– копія документа, на підставі якого набуто право на землю (рішення органу місцевого самоврядування, виконавчої влади, суду, договір купівлі-продажу, дарування, міни, інші цивільно-правові угоди). Жодних інших документів територіальні органи Держкомзему вимагати не вправі.

При втраті державного акта землевласник (землекористувач) розміщує відповідне повідомлення в місцевих друкованих засобах масової інформації. Якщо протягом місяця з дня публікації ніяких повідомлень щодо втраченого державного акта не надійшло, землевласнику (землекористувачу) видається новий державний акт.
Територіальні органи Держкомзему приймають зазначені матеріали і враховуючи, що заповнення державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою покладається на державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” та його структурні підрозділи (пункт 2.9. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі, затвердженої наказом Держкомзему від 04.05.99 №43, який зареєстровано в Мін’юсті 04.06.99 за №354/3647), передають їх разом із комплектом бланка (бланків) державного акта на заповнення до відповідного структурного підрозділу державного підприємства “Центр державного земельного кадастру”.

Відповідний структурний підрозділ державного підприємства “Центр державного земельного кадастру” забезпечує заповнення бланків державних актів і передає їх до територіального органу Держкомзему для організації підписання.
При видачі нового державного акта попередній державний акт (крім випадків його втрати) повертається до відповідного територіального органу Держкомзему на зберігання.
У випадку припинення права власності (права користування) земельною ділянкою, добровільної заміни державного акта або поділу чи об’єднання земельної ділянки землевласник (землекористувач) повертає свій примірник державного акта до територіального органу Держкомзему.

У разі відсутності у землевласника (землекористувача) копій акта приймання-передавання межових знаків на зберігання та відсутності такого документа у територіальних органах Держкомзему землевласнику (землекористувачу) для отримання державного акта необхідно замовити виготовлення нової документації із землеустрою.

Автор: УВІП